Knihy Doplnkový tovar Liečenie
Pripravujeme (Knihy) Zľavy 30% a viac Výpredaj od 0,10 EUR

(8877)

Očista

Novinka   Novinka  

Očista

Telo – Myseľ - Duch

Autor: Prema Leo
Jazyk: slovenský
Vydavateľ: HLADOHLAS
Kategória: Zdravý životný štýl, Psychológia motivačná, Sebapremena, Motivácia

ISBN: 978-80-89711-90-1
EAN: 9788089711901
Krajina pôvodu: Slovensko
Formát: Brož., 204 strán, 148 x 210
Rok vydania: 2019

Na sklade: 17ks
Pôvodná cena: 10.99 EUR
Naša cena: 10.11 EUR
Zľava: 8.00 %
Ušetríte: 0.88 EUR
Popis knihy:

Priamočiara cesta od trápenia a bolesti ku zdraviu a sile Existuje dokonale´ zdravie? Musi´me naozaj trpietˇ ro^znymi chorobami? Precˇo sme vlastne chori´? Ako sa vyliecˇitˇ, zregenerovatˇ a ako zvy´sˇitˇ svoju zˇivotnu´ silu na maximum? Tieto ota´zky ma vzˇdy fascinovali. V tejto knihe budeme na ne spolocˇne hlˇadatˇ odpovede. Zdravie je azˇ take´ cenne´, zˇe bez neho vsˇetko ostatne´ v lˇudskom zˇivote stra´ca zmysel. Kazˇdy´, kto zazˇil chorobu cˇi nedostatok energie, da´ mi za pravdu. Tvoje telo je chra´m a ten ma´ bytˇ cˇisty´ a naplneny´ silou. Je ako vozidlo, ktore´ nesie nasˇe skutocˇne´ Ja, ky´m chodi´ po tejto zemi. Cˇasto sa vsˇak stara´me o svoje auto, dom cˇi mobil lepsˇie nezˇ o na´sˇ drahocenny´ organizmus. Za nasˇe podlomene´ zdravie mo^zˇe nasˇa hlboka´ nevedomostˇ o za´kladny´ch princi´poch fungovania tela, ktore´ su´ v skutocˇnosti velˇmi jednoduche´ ? budesˇ sa mo^ctˇ o tom sa´m presvedcˇitˇ na vlastnej kozˇi. Spolocˇnostˇ na´s ucˇi´ princi´pom, ktore´ nefunguju´, a hoci nefunguju´, nechceme sa nad nimi zamy´sˇlˇatˇ, nespochybnˇujeme ich, pretozˇe ich vyslovili ake´si autority, ktore´ pravdepodobne vedia, o cˇom hovoria, a tak ich slepo nasledujeme. Odmietame myslietˇ samostatne, pretozˇe podcenˇujeme va´hu svojho u´sudku.Odporučiť priateľom: